Kontakt

Fundacja „Kiabakari”
ul. Sądowa 5/1
31-542 Kraków

tel.: 606 20-68-38
NIP 675-14-11-764
KRS 0000325046

E-mail główny: fundacja@kiabakari.org
Wolontariat: wolontariat@kiabakari.org
Adopcja Edukacyjna: adopcja@kiabakari.org
koordynator dla Słowenii i Chorwacji Marjanna P. Mladinov: marjanna@kiabakari.org

Numery rachunków bankowych Fundacji:
PLN 88 1030 0019 0109 8530 0022 9108
EUR 50 1030 0019 0109 7860 1004 7694
USD 69 1030 0019 0108 4060 1102 2077

Dane do przelewów zagranicznych:
Nazwa: FUNDACJA KIABAKARI
Nr rachunku:  PL69103000190108406011022077 ( poprzedzony kodem kraju PL  )
Nazwa banku: Bank Handlowy S.A w Warszawie
Swift code: CITIPLPX

——————————————————————

Darowizna na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego – Rozliczenie Podatkowe.

Fundacja Kiabakari,  posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), realizuje cele pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Darowizna na rzecz OPP może zostać odliczona od dochodu w rocznym rozliczeniu PIT/CIT. Dotyczy to nie tylko środków pieniężnych, ale także wartości darowizny innej niż pieniężna i odnosi się do wszystkich darowizn dokonanych w ciągu roku kalendarzowego.

Odliczenia:

  • Osoby fizyczne

Darczyńca będący osobą fizyczną dokonujący wpłaty pieniężnej na nasze konto, niezależnie od tego, czy pracuje na etacie, czy prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej), bądź na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ma prawo do dwóch niezależnych odliczeń w rocznym rozliczeniu PIT. Kwoty te nie sumują się ze sobą i rozlicza się je oddzielnie.

– 1% podatku na rzecz OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) – KRS Fundacji Kiabakari 0000325046

– do 6% dochodu/przychodu na rzecz organizacji realizującej cele pożytku publicznego (art. 26 ust.1, pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Odliczenia darowizn wykazujemy w PIT/O, część B.

– Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadzie podatku liniowego mogą przekazać 1% podatku, ale nie odliczą darowizny.

– Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadzie karty podatkowej nie mają możliwości przekazania 1% podatku ani odliczenia darowizny.

  • Osoby prawne

– Darczyńca będący osobą prawną może pomniejszyć z tytułu przekazania darowizny na rzecz podmiotów mogących realizować działalność o charakterze „pożytku publicznego” podstawę opodatkowania do wysokości 10 % kwoty dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wyliczonego przed tym odliczeniem. (art. 18 ust. 1, pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.)

Dokumentowanie darowizn: Osoby fizyczne

Darowizny powinny być udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Nie jest konieczne posiadanie odrębnego zaświadczenia wystawionego przez obdarowanego. Po skorzystaniu z odliczenia dokumenty potwierdzające przekazanie darowizny należy zachować razem z zeznaniem podatkowym przez 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

  • Osoby prawne

W przypadku darowizny pieniężnej dokumentem jej przekazania jest dowód wpłaty kwoty darowizny na rachunek bankowy obdarowanego (art. 18 ust. 1c ustawy o PDOP). Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1g ustawy o PDOP, Darczyńcy korzystający z odliczenia darowizn są obowiązani wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej. Dane te powinny zostać ujęte w informacji CIT-D.

Darowiznę inną niż pieniężna powinien potwierdzać dokument, z którego wynika wartość darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Sposób ustalania wartości darowizny, której przedmiotem są towary, określa art. 18 ust. 1b ustawy o PDOP.

 

powrót